procentПо данни от баланс-отчет на „Трейс груп холд“ АД за второто тримесечие на 2014 г. дружеството е реализирало печалба в размер на 6767 хил. лв. Печалбата е рекордна към този отчетен период.

Общите приходи са 63 326 хил. лв., което е с 61.89 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 46.67 % спрямо предходния период до 56 210 хил. лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 58 744 хил. лв. и представляват 92.76% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. те се увеличават с 52.89 %.

NBP.bg